ردیف نوع اپراتور تعداد ارقام کاربران نمایندگان
1 درخواستی خطوط ثابت 021 8 رقم 60.000 تومان 55.000 تومان
1 درخواستی خطوط ثابت 026 8 رقم 60.000 تومان 55.000 تومان
2 درخواستی خطوط اپراتور 1000 14 رقم رایگان رایگان
2 غیر درخواستی خطوط اپراتور 1000 14 رقم 12.000 تومان 11.000 تومان
3 درخواستی خطوط اپراتور 1000 13 رقم 60.000 تومان 58.000 تومان
3 غیر درخواستی خطوط اپراتور 1000 13 رقم 30.000 تومان 29.000 تومان
4 درخواستی خطوط اپراتور 1000 12 رقم 108.000 تومان 105.000 تومان
4 غیر درخواستی خطوط اپراتور 1000 12 رقم 55.000 تومان 53.000 تومان
5 درخواستی خطوط اپراتور 1000 11 رقم 215.000 تومان 210.000 تومان
5 غیر درخواستی خطوط اپراتور 1000 11 رقم 108.000 تومان 105000
6 درخواستی خطوط اپراتور 1000 10 رقم 290.000 تومان 285.000 تومان
6 غیر درخواستی خطوط اپراتور 1000 10 رقم 135.000 تومان 132.000 تومان
7 درخواستی خطوط اپراتور 1000 9 رقم 360.000 تومان 355.000 تومان
7 غیر درخواستی خطوط اپراتور 1000 9 رقم 180.000 تومان 178.000 تومان
8 درخواستی خطوط اپراتور 1000 8 رقم 500.000 تومان 495.000 تومان
8 غیر درخواستی خطوط اپراتور 1000 8 رقم 260.000 تومان 258.000 تومان
9 درخواستی خطوط اپراتور 2000 12 رقم 170.000 تومان 165.000 تومان
10 درخواستی خطوط اپراتور 2000 11 رقم 210.000 تومان 205.000 تومان
11 درخواستی خطوط اپراتور 2000 10 رقم 330.000 تومان 325.000 تومان
12 درخواستی خطوط اپراتور 2000 9 رقم 610.000 تومان 605.000 تومان
13 درخواستی خطوط اپراتور 2000 8 رقم 1120.000 تومان 1150.000 تومان
14 درخواستی خطوط اپراتور 3000 14 رقم 15.000 تومان 12.000 تومان
15 درخواستی خطوط اپراتور 3000 12 رقم 70.000 تومان 65.000 تومان
16 درخواستی خطوط اپراتور 3000 10 رقم 80.000 تومان 75.000 تومان
17 درخواستی خطوط اپراتور 50001 15 رقم رایگان رایگان
18 درخواستی خطوط اپراتور 50001 14 رقم رایگان رایگان
19 درخواستی خطوط اپراتور 50001 13 رقم 15.000 تومان 12.000 تومان
20 درخواستی خطوط اپراتور 50001 12 رقم 25.000 تومان 23.000 تومان
21 درخواستی خطوط اپراتور 50001 11 رقم 35.000 تومان 33.000 تومان
22 درخواستی خطوط اپراتور 50001 10 رقم 55.000 تومان 53.000 تومان
23 درخواستی خطوط اپراتور 50001 9 رقم 75.000 تومان 73.000 تومان
24 درخواستی خطوط اپراتور 50002 14 رقم رایگان رایگان
25 درخواستی خطوط اپراتور 50002 13 رقم 15.000 تومان 12.000 تومان
26 درخواستی خطوط اپراتور 50002 12 رقم 25.000 تومان 23.000 تومان
27 درخواستی خطوط اپراتور 50002 11 رقم 35.000 تومان 33.000 تومان
28 درخواستی خطوط اپراتور 50002 10 رقم 55.000 تومان 53.000 تومان
29 درخواستی خطوط اپراتور 50002 9 رقم 80.000 تومان 78.000 تومان
30 درخواستی خطوط اپراتور 50004 14 رقم رایگان رایگان
31 درخواستی خطوط اپراتور 50004 13 رقم 15.000 تومان 12.000 تومان
32 درخواستی خطوط اپراتور 50004 12 رقم 25.000 تومان 23.000 تومان
33 درخواستی خطوط اپراتور 50004 11 رقم 35.000 تومان 33.000 تومان
34 درخواستی خطوط اپراتور 50004 10 رقم 55.000 تومان 53.000 تومان
35 درخواستی خطوط اپراتور 50004 9 رقم 80.000 تومان 78.000 تومان
36 درخواستی خطوط اپراتور 50005 14 رقم رایگان رایگان
37 درخواستی خطوط اپراتور 50005 13 رقم 15.000 تومان 13.000 تومان
38 درخواستی خطوط اپراتور 50005 12 رقم 25.000 تومان 23.000 تومان
39 درخواستی خطوط اپراتور 50005 11 رقم 35.000 تومان 33.000 تومان
40 درخواستی خطوط اپراتور 50005 10 رقم 55.000 تومان 53.000 تومان
41 درخواستی خطوط اپراتور 50005 9 رقم 77.000 تومان 76.000 تومان
42 درخواستی خطوط اپراتور 50009 14 رقم رایگان رایگان
43 درخواستی آدرس ایمیل اختصاصی 2.000 تومان 15.00 تومان