نشانه بانک حساب پذیرنده شماره حساب شماره کارت صاحب حساب
سامان 84180024927151 6219-8610-3148-6839 میر علیرضا مظفری سید بیگلو
ملت 5421494585 6104-3377-5046-4826 میر علیرضا مظفری سید بیگلو