پلن ها تعداد پیامک هزینه ارسال (هرعدد)
P-A از 1 تا 1000 15 تومان
P-B از 1000 تا 5000 14 تومان
P-C از 5000 تا 10000 13 تومان
P-D از 10000 تا 20000 12 تومان
P-E از 20000 تا 40000 11 تومان
P-F از 40000 تا 50000 10 تومان